KONFERENCA KOMBETARE E SHOQATES IBMA.

Shoqata e Industrise se Bimeve Mjekesore dhe Aromatike “IBMA” organizon me date 11 Prill 2023 ne ambientet e Resort “Xibraku”: ora 9:30-13:30 konferencen kombetare te industris se “Bimeve Mjekesore dhe Aromatike” . Ne kete konference do te kete nje pjesemarrje te gjere nga anetare te Shoqates se Bimeve Aromatike dhe Mjekesore, fermer, grumbullues, perpunues dhe…

FILIPI CO DEVELOPS TRAINING ON POISONOUS PLANTS.

Alkaloids (Poisonous plants) and pesticides have emerged as one of the most important problems facing our market. Filipi Co has become aware of this problem by undertaking a project for the training of farmers and collectors. The project is the training of farmers to reduce the use of pesticides strictly prohibited by the EU and…

FILIPI CO ZHVILLON TRAJNIME NË LIDHJE ME BIMËT HELMUESE.

Bimët helmulese dhe pesticidet janë ndër problemet më të rendesishme që tregu ynë po perballet. Filipi Co është ndergjesuar rreth ketij problemi duke ndermarre një projekt për të trajnuar  fermerë dhe grumbulluës. Projekti është trajnimi i fermerve që të reduktojnë perdorimin e pesticideve të ndaluara rreptesisht nga BE dhe pastrimi, eleminimi i bimeve helmuese në fushat…